Diensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten:

Onbetaalde B2B facturen
De invordering van onbetaalde facturen kan voortaan zonder tussenkomst van de rechter.
De werkingssfeer is beperkt tot geldschulden van professionelen met betrekking tot hun professionele rechtsverkeer in de ruime zin.

Na de overhandiging van uw factuur, in samenspraak met uw raadsman, kunnen wij de procedure opstarten.

De tegenpartij heeft één maand om te reageren na de betekening van een aanmaning tot betalen.

Wanneer er geen reactie komt stelt de gerechtsdeurwaarder, na acht dagen, een proces-verbaal van niet-betwisting op na.

Na de machtiging door het controleorgaan in de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders krijgen wij via elektronische weg onze uitvoerbare titel.

Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.
Gerechtelijke uitvoeringen
Door de betekening van een dagvaarding zal een betwisting tussen partijen ingeleid worden voor de bevoegde rechtbank.

Nadat u een vonnis hebt verkregen kan de gerechtsdeurwaarder alle mogelijke maatregelen van tenuitvoerlegging aanwenden om uw schuldvordering in te vorderen. Indien nodig zal dit leiden tot de openbare verkoop van de in beslag genomen goederen.

De gerechtsdeurwaarder heeft toegang tot informatie die hem toelaat een weloverwogen beeld te vormen over de solvabiliteit van uw schuldenaar. Deze informatie zal hem ook in staat stellen u zo goed mogelijk te adviseren.
Minnelijke invordering
Wij kunnen de invordering van uw schulden op minnelijke wijze verzekeren, met inachtneming van de ter zake geldende wetgeving.

Voor de overgang naar de gerechtelijke invordering bij niet-betaling raden wij u aan om contact op te nemen met uw advocaat.
Buitenlandse invordering
Door de ligging van ons kantoor bij de Franse grens hebben wij de nodige ervaring en contacten inzake buitenlandse procedures.

Dankzij de Europese Betalingsbevelprocedure kan op een eenvoudige, snelle en goedkope manier een uitvoerbare titel worden bekomen voor grensoverschrijdende geschillen inzake een niet-betwiste geldvordering.

Voor niet-betwiste schuldvorderingen kan na het bekomen van een Belgisch vonnis ook een Europese Executoriale Titel worden aangevraagd. De Europese executoriale titel dient na het afgeven daarvan door de rechter, te worden toegezonden aan de tenuitvoerleggingsautoriteit van de lidstaat waar de schuldenaar woont of waar zijn/haar vermogensbestanddelen zich bevinden.

Naast de Europese executoriale titel moeten ook een afschrift van de oorspronkelijke beslissing en eventueel – afhankelijk van de talen die worden aanvaard door de tenuitvoerleggingsautoriteit in de andere lidstaat – een vertaling van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel worden toegezonden. Daarna kan de rechterlijke beslissing zonder verdere formaliteiten in de andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd.
Invordering onderhoudsschulden
De nog verschuldigde alimentatiebijdragen kunnen wij gerechtelijk invorderen bij uw ex-partner.

Deze bijdragen moeten zijn vastgelegd in een vonnis of notariële akte.

De kosten voor deze invordering kunnen worden verhaald op ex-partner. Wanneer uw ex-partner onvermogend is, dan draait u zelf op voor de kosten.

Belangrijk is wel dat u ons een gedetailleerd overzicht van de nog verschuldigde bijdragen bezorgt.
Vaststellingen/Wedstrijden
Op uw verzoek kunnen wij tot een vaststelling overgaan, met betrekking tot zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Een vaststelling is authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen.

Enkele voorbeelden:
  • inventaris van de aanwezige goederen in een woning of handelpand
  • plaatsbeschrijving van onroerende goederen in het kader van een huurovereenkomst
  • inhoud van SMS-berichten en websites
  • schade aan roerende en onroerende goederen


top